Bản quyền

Tuhu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi hy vọng người dùng của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi không hiển thị hết được trên màn hình tất cả các thiết kế được gửi đến trang web của chúng tôi để bán, vì vậy thỉnh thoảng, người dùng vô tình hoặc cố ý có thể gửi và hiển thị nội dung vi phạm Điều khoản & Điều kiện của Tuhu

Chúng tôi đã áp dụng các chính sách chung sau đây đối với quyền tác giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, bao gồm Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số của năm 1998. Thông báo & Yêu cầu Loại bỏ nên được gửi đến đại lý đã được chỉ định của chúng tôi để nhận được thông báo vi phạm tại địa chỉ Thông báo & gỡ bỏ thủ tục

Nếu bạn tin các quyền của mình đã bị vi phạm, xin vui lòng thông báo cho đại lý được chỉ định của chúng tôi bằng cách gửi một "Thông Báo & Yêu cầu loại bỏ" xác định hành vi xâm phạm,bao gồm các thông tin sau:

1. Chữ ký điện tử hoăc viết tay của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị vi phạm;

2. Việc xác định các công trình bản quyền đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều công trình có bản quyền tại một trang web trực tuyến đề cập trên thông báo,thì đưa ra một danh sách đại diện của các công trình đó tại trang web đó.

3. Xác định các tài liệu xâm phạm hay đối tượng của hành vi xâm phạm và bị vô hiệu hoá việc gỡ bỏ hoặc truy cập , và đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu;

4. Cung cấp thông tin đầy đủ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ liên lạc với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ email;

5. Một bản tuyên bố có nội dung nếu bên khiếu nại tin tưởng tuyệt đối rằng sử dụng các tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật;

6. Thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về tội khai man, mà bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền thì Tuhu có thể loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các tài liệu vi phạm. Tuhu sẽ nỗ lực thông báo cho người dùng việc loại bỏ, lý do để loại bỏ, và có thể cung cấp cho người dùng một bản Thông báo & Yêu cầu loại bỏ. Người sử dụng sẽ không được phép gửi lại các tài liệu và có thể có tất cả các tài liệu đệ trình xóa và tài khoản chấm dứt vi phạm lặp đi lặp lại.

THÔNG BÁO

Nếu một người dùng tin rằng tài liệu của mình đã được gỡ bỏ hoặc truy cập bị vô hiệu hoá nhưng người dùng có căn cứ cho thấy tài liệu không vi phạm - người sử dụng có thể gửi một thông báo phản đối theo mục 512 (g) (2) và (3) của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số. Thông báo sẽ được gửi tới đại lý được chỉ định của chúng tôi và phải bao gồm những điều sau đây:

1. Một chữ ký điện tử hay viết tay của người sử dụng gửi thông báo;

2. Xác định các tài liệu đã được gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu hoặc người truy cập các tài liệu trước khi nó được xóa bỏ là hoàn toàn không vi phạm bất kỳ điều khoản nào.

3. Một tuyên bố theo hình phạt về tội khai man rằng người sử dụng tin rằng tài liệu đã được gỡ bỏ hoặc vô hiệu do nhầm lẫn hoặc xác định sai.

4. Gửi tên, địa chỉ, và số điện thoại của người sử dụng đến cơ quan pháp luật hiện hành để khiếu nại, yêu cầu loại bỏ. Hoặc chuyển khiếu nại tới người đại diện đó.

Nếu các đại lý chỉ định nhận thông báo phản đối , Tuhu có thể gửi một bản sao của thông báo phản đối của bên khiếu nại cho người đó và Tuhu có thể thay thế các tài liệu bị loại bỏ hoặc ngừng vô hiệu hóa nó trong 10 ngày làm việc. Trừ khi chủ sở hữu tài sản trí tuệ tập tin có lệnh của tòa án chống lại người sử dụng, tài liệu bị loại bỏ có thể được thay thế hoặc truy cập vào nó phục hồi trong vòng 10 đến 14 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo phản đối, theo quyết định Tuhu.

Đại lý được chỉ định để nhận được Thông báo & Loại bỏ Các yêu cầu đối với vi phạm tuyên bố